gratis verzending vanaf € 150
gratis verzending vanaf € 150

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Verkoper: de gebruiker van de algemene voorwaarden; De consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument; De consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een de consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
5. Alle afbeeldingen, gegevens betreffende afmetingen, kleuren, enz zijn die aangegeven gelden slechts bij benadering. 

Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, cq ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 4 Levering en Retourneren

1. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
2. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
3. Indien de verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.      
4 De termijn van van retour zenden (z.g. Zichtperiode is gesteld op 14 dagen na ontvangst van de levering)

Artikel 5 Garantie

1. Verkoper garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering
3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan vervangen, repareren of het betaalde bedrag retourneren.
4. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is gebruiker niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
5. .Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden als het defect is veroorzaakt door:
- defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud,
- als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door derden,
- als de datum op de factuur is gewijzigd of onleesbaar gemaakt is,
- door gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig- gebruik zoals het niet volgen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen,
- beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid,
- bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag et cetera,
- oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een te hoog wattage-gloei of halogeenlamp,
- blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude,
- indirecte kosten, veroorzaakt door het buitenbedrijf zijn van het defecte artikel, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen

Artikel 6 Onderzoek

1.Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

1. Indien door verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens de consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
2. Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 8 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 9 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. U kunt onze Algemene voorwaarden op elk willekeurig moment op deze website inzien. Met het oog op de beveiliging kunt u de gegevens van uw bestelling niet opvragen via internet
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.